Uvjeti korištenja usluga zakupa licenci aplikativnog rješenja „Virga“

Uvjeti korištenja usluga zakupa licenci aplikativnog rješenja „Virga“

UVOD

Ove Uvjete korištenja korisnik usluga zakupa licenci aplikativnog rješenja „Virga“ (u daljnjem tekstu “Usluga”) prihvaća potpisom Ugovora o zakupu licenci aplikativnog rješenja „Virga“ (u daljnjem tekstu „Ugovor“).

DEFINICIJE

Aplikativno rješenje – Programska podrška strukturirana kroz integrirane module (pakete) opisane u Prilogu 1 za koje se odobravaju prava korištenja (licence).

Licence aplikativnog rješenja – Prava korištenja aplikativnog rješenja za dogovoreni broj korisnika uz istovremeni pristup (concurrent sessions).

Instalacija aplikativnog rješenja – postupci i procedure dostave aplikativnog rješenja na korištenje Korisniku.

Implementacija aplikativnog rješenja – postupci i procedure neophodni za uvođenje aplikativnog rješenja u operativni rad.

Usluge održavanja licenci aplikativnog rješenja u zakupu – usluge osmišljene da:

 • pomognu korisnicima u operativnom radu;
 • osiguraju funkcioniranje aplikativnog rješenja u skladu s važećim zakonskim propisima;
 • isprave greške u aplikativnom rješenju;
 • osiguraju telefonsku podršku korisnicima, dijagnostiku i moguća rješenja problema.

Dostupnost računalnih resursa – mogućnost nesmetanog pristupa Korisnika Usluzi koju kontrolira Isporučitelj.

USLUGA

Isporučitelj usluga zakupa licenci aplikativnog rješenja „Virga“ (u daljnjem tekstu „Isporučitelj“) za potrebe organiziranja i vođenja poslovnog informacijskog sustava  korisnika usluga zakupa licenci aplikativnog rješenja „Virga“ (u daljnjem tekstu “Korisnik”) pruža usluge:

 • zakupa računalnih kapaciteta potrebnih za rad Korisnika;
 • zakupa licenci aplikativnog rješenja “Virga” prema detaljnoj specifikaciji Usluge u Ugovoru;
 • izradu sigurnosnih kopija podataka uz planiranu točku oporavka (Recovery Point Objective – RPO) do 4 sata;
 • zaštite provjerljivosti podataka primjenom sustava lozinki za pristup Usluzi;
 • zaštite od neovlaštenog pristupa podacima primjenom vatrozida (Firewall);
 • segregiranje korisničkih podataka pohranjenih unutar sustava, na način da su oni dostupni samo ovlaštenim korisnicima sustava;
 • prilagođavanja aplikativnog rješenja zakonskim izmjenama;
 • operativnu podršku korisniku u radu kroz telefonske konzultacije, te pismenu e-mail komunikaciju na razini broja sati uredovnog radnog vremena definiranog na mjesečnoj osnovi u Ugovoru;
 • ispravke grešaka aplikativnog rješenja i grešaka otkivenih tijekom aktivnosti na kontroli i nadzoru Usluge.

 

OGRANIČENJA KORIŠTENJA USLUGE

Podrška Korisnicima vezana uz rad Usluge izvodi se u radnom vremenu Isporučitelja i to od ponedjeljka do petka od 08:00 : 16:00.  Vrijeme odziva Isporučitelja na prijavu problema u pružanju Usluge zavisno je od razine kritičnosti prijave problema, maksimalna tolerancija za nedjelovanje, odnosno nedostupnost Usluge je tri (3) radna dana unutar jednog događaja nedostupnosti sustava.

Standardno odzivno vrijeme i vrijeme za ispravke problema u pružanju Usluge obuhvaća:

Razina kritičnostiOpis problemaVrijeme odzivaVrijeme  ispravka problema
KritičanPoslovni proces je onemogućen<= 1 radni danDo 3 radna dana
OzbiljanPoslovni proces je jako otežan<= 3 radna danaDo 10 radnih dana
ManjiUmanjena efikasnost rada<= 10 radnih danaPrema dogovoru

 

Isporučitelj nije odgovoran za probleme uzrokovane problemima serverske i/ili mrežne infrastrukture i / ili tehnološke platforme Korisnika ili uključene treće strane  te se u tom slučaju odredbe odzivnog  vremena i potrebne razine usluga  ne sprovode.

Isporučitelj nije odgovoran za probleme sklopovske opreme, sistemske podrške i mrežne infrastrukture Korisnika uzrokovane zloćudnim kodom (npr. računalni virusi, crvi, trojanski konji i sl.) i/ili neovlaštenim mobilnim kodom koji može kompromitirati radne stanice Korisnika te iskoristiti kompromitirano računalo kao vektor napada na dostupnost Usluge Isporučitelja.

Isporučitelj zadržava pravo uskraćivanja Usluge Korisniku s kompromitiranih računala, sve dok Korisnik iz svoje okoline ne ukloni zloćudni i/ili mobilni kod. Isporučitelj u tom slučaju Korisniku ne refundira naknadu za korištenje Usluge.

Isporučitelj zadržava pravo izvođenja testiranja opreme i/ili instalacija i/ili softvera na produkcijskom hosting sustavu uz prethodnu najavu od 24 sata prije samog provođenja testiranja.

Sve intervencije na terenu (»on site support«)  dogovorene s Korisnikom Isporučitelj naplaćuje  prema važećem Cjeniku.

Isporučitelj dostavlja ponudu s procjenom troškova koju Korisnik mora odobriti. Isporučitelj naplaćuje putne troškove i troškove boravka prema zakonskim odredbama vezanim uz priznavanje putnih troškova i troškova boravka.

Dodatni sati pružene podrške Korisniku Isporučitelj obračunava na mjesečnoj razini zasebno, a prema važećem Cjeniku.

PRIJAVA PROBLEMA U KORIŠTENJU USLUGE

Svaku smetnju u radu Korisnik je dužan odmah prijaviti nadležnom Odjelu Podrške korisnicima Isporučitelja kako bi smetnja bila što prije otklonjena. Kao važeći dokument prijave smetnje uzima se e-mail poruka poslana od strane odgovorne osobe Korisnika na adresu helpdesk@login.hr ili u slučaju hitnosti poziv na broj +385 51 581 100.

OTKAZ USLUGE

Isporučitelj zadržava pravo uskraćivanja Usluge Korisniku ukoliko Korisnik kasni više od 60 dana sa izvršavanjem svojih obaveza plaćanja Usluge prema Ugovoru koji u tom slučaju prestaje važiti 30 dana nakon pismene obavijesti Korisniku.

Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ukoliko o tome pismeno izvijesti Isporučitelja, a Ugovor prestaje važiti nakon 60 dana.

U slučaju raskida Ugovora od strane Korisnika ili Isporučitelja, Isporučitelj će Korisniku u roku od 90 dana dostaviti podatke u strukturiranom obliku, odnosno u obliku koji je moguće iskoristiti na način da se prenesu u drugi sustav, a prema specifikaciji detaljno definiranoj u Ugovoru.

Korisnik nije ovlašten bez prethodne pisane suglasnosti Isporučitelja prenijeti svoja prava i obaveze iz Ugovora sklopljenog između Isporučitelja i Korisnika na neku treću osobu.

JAMSTVO

Isporučitelj će Uslugu pružati po najboljem profesionalnom standardu i svom najboljem znanju te u tom pogledu daje puno jamstvo glede funkcionalnosti po njemu pružanih usluga, osim u slučaju nastupa više sile definirane Zakonom, odnosno u slučaju kada je u lanac korištenja usluga uključena i treća osoba i njena oprema.

U slučaju nemogućnosti izvedbe radova na tehničkoj instalaciji zbog neodgovarajuće sklopovske opreme Korisnika ili nedostatne mrežne infrastrukture Isporučitelj će pismeno izvijestiti Korisnika o mogućim rješenjima.

Korisnički podaci kreirani operativnim korištenjem Usluge koji su smješteni na računalnim kapacitetima Isporučitelja vlasništvo su Korisnika. U slučaju prestanka poslovanja Isporučitelja, Isporučitelj će Korisniku u roku od 90 dana dostaviti podatke u obliku koji je moguće iskoristiti na način da se prenesu u drugi sustav, a prema specifikaciji detaljno definiranoj u Ugovoru.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I POSLOVNA TAJNA

Korisnik i Isporučitelj čuvat će kao poslovnu tajnu sve informacije i podatke do kojih dođu usmenim, pismenim, elektroničkim ili bilo kojim drugim putem za vrijeme ugovaranja, obavljanja ugovorene Usluge te nakon završetka istog bez vremenskog ograničenja.

Pod poslovnom tajnom se naročito podrazumijevaju: podaci o informacijskom sustavu, stanju sigurnosti informacijskog sustava, sigurnosnim politikama, pravilnicima i procedurama te korištenim metodologijama, poslovna politika ugovornih strana, financijsko stanje istih, principi rukovođenja ugovornih strana, kadrovska politika, podaci o organizaciji ugovornih strana, pravni odnosi, podaci o plaćama, stimulacijama i destimulacijama, podaci o sudskim sporovima, podaci o poslovnim partnerima, način postupanja u komercijalnim poslovima te sve druge informacije i podaci o poslovima i poslovanju Korisnika i Isporučitelja.

Korisnik se obavezuje ne učiniti dostupnima, dijeliti, prosljeđivati, otkrivati ili prenositi informacije o korisničkom imenu i lozinki, odnosno druge mehanizme i uređaje za autentifikaciju trećim osobama, neovisno je li riječ o zaposlenicima unutar pravne osobe Korisnika, vanjskim partnerima ili trećim osobama.

Korisnik je dužan pravovremeno upoznati svakog djelatnika, ugovornog partnera i druge treće strane sa sigurnosnim procedurama i pravilima ponašanja, sa svakom njihovom izmjenom i/ili dopunom, te osigurati da se pridržavaju istih.

Isporučitelj se ne može teretiti za štete nastale gubitkom povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti informacija korisnika, a koje su nastale neadekvatnom zaštitom korisničkog imena i lozinke, odnosno drugih mehanizama za prijavu na sustav.

Isporučitelj će podatke o Korisnicima, kao i činjenice i okolnosti koje je Isporučitelj saznao na osnovi pružanja usluga Korisnicima smatrati poslovnom tajnom te ih može otkriti samo u slučajevima koji su propisani zakonom.

Korisnik (u daljnjem tekstu: voditelj zbirke) i Isporučitelj (u daljnjem tekstu: izvršitelj obrade), obvezuju se poslove obrade osobnih podataka koje je voditelj zbirke temeljem ovog ugovora povjerio izvršitelju obrade, izvršavati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Izvršitelj obrade (Isporučioc) obvezuje se:

 • obavljati poslove samo na temelju naloga voditelja zbirke osobnih podataka
 • ne davati osobne podatke na korištenje drugim primateljima, niti ih obrađivati za bilo koju drugu svrhu osim ugovorene
 • osigurati provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Potpisivanjem Ugovora Korisnika i Isporučitelja smatrat će se da je Korisnik  dao svoju suglasnost u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama:

 1. da mu isporučitelj šalje obavijesti informativnog karaktera te promotivni materijal i to putem elektroničke pošte, kratkih tekstualnih poruka (SMS) i multimedijskih poruka (MMS);
 2. da ga kontaktira u svrhu izravne promidžbe i prodaje svojih proizvoda i usluga i to putem telefonskih uređaja ili uređaja elektroničke pošte. Prilikom svakog takvog kontakta, Isporučitelj će omogućiti osobi koju je kontaktirao da se na jednostavan i besplatan način usprotivi svakom budućem kontaktiranju u prethodno navedene svrhe.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Autorsko pravo nad aplikativnim rješenjima koja predstavljaju sastavni dio Usluge u vlasništvu je Isporučitelja. Nije dozvoljeno korištenje (u cijelosti ili dijelom), prenošenje (elektronsko ili na drugi način), izmjena, povezivanje na ili upotreba bilo kojeg dijela Usluge bilo za javne bilo za komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja Isporučitelja.

Nije dozvoljeno bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskog prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg dijela Usluge bez prethodne pismene suglasnosti Isporučitelja.

Pravo vlasništva i/ili autorsko pravo nad crtežima, troškovnicima te ostalom ponudbenom i drugom dokumentacijom koja je u sklopu ponude za pružanje Usluga ili kao sastavni dio Ugovora dostavljena Korisniku od strane Isporučitelja isključivo je vlasništvo Isporučitelja.

Dostavljena dokumentacija ne smije se umnožavati bez prethodne suglasnost Isporučitelja. Trećim osobama se dokumentacija smije učiniti dostupnom samo uz prethodnu pisanu suglasnost Isporučitelja.

 OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Neće se smatrati da Isporučitelj krši ove Uvjete korištenja niti će snositi odgovornost za nepoštivanje ili neispunjenje odredbi ovih Uvjeta korištenja iz bilo kojeg razloga koji se, postupajući uz dužnu pažnju, ne može kontrolirati ili spriječiti, uključujući, no ne i isključivo, rat, oružanu pobunu, javne nemire, građanske sukobe, štrajkove, kolektivne radne sporove, postupke državne vlasti, poplave, oluje, druge vremenske nepogode, nestanak ili nedostatak struje, goriva ili drugih javno dostupnih usluga.

Korištenje Usluge isključiva je odgovornost Korisnika. Isporučitelj ne jamči da uporaba Usluge neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka; niti jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom Usluge.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Isporučitelj nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog snosi Korisnik.

Isporučitelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja Usluge.

 

Isporučitelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Isporučitelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta korištenja od strane Korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa Uvjeti korištenja između Korisnika i Isporučitelja neće prestati vrijediti.

Korisnik će nadoknaditi sve troškove i štetu koji bi za Isporučitelja mogli nastati zbog djelovanja Korisnika prema trećim osobama i/ili ne postupanja Korisnika u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, a prema valjanoj sudskoj presudi.

Isporučitelj je ovlašten obustaviti pružanje Usluga iz razloga koji se temelji, uključujući, ali ne ograničavajući se, na sljedećim osnovnim (bitnim) zahtjevima: ugrožena sigurnost rada podatkovnog centra, ugrožena sposobnost međusobnog funkcioniranja elektroničkih komunikacijskih usluga, zaštita podataka, zaštita korisnika i osoblja, korištenje neispravne ili nezakonite opreme od strane Korisnika, odnosno korištenje opreme na nezakonit način. U slučaju obustave pružanja Usluga, sukladno ovome članku, Isporučitelj neće snositi bilo kakvu odgovornost.

MJERODAVNO PRAVO

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s pravom Republike Hrvatske. Na odnose između Isporučitelja i Korisnika, a vezano za korištenje Usluge primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Svaki spor koji proizađe iz ovih Uvjeta korištenja Korisnik i Isporučitelj će pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Rijeci.

 OSTALO

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Uvjeta korištenja će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

Korisnik je obvezan pravovremeno obavijestiti Isporučitelja o svim promjenama, uključujući, ali ne ograničavajući se na stečaj, likvidaciju, statusne promjene, itd., koje mogu utjecati na ispunjavanje ugovorenih obveza od strane Korisnika.

Po sklapanju Ugovora između Korisnika i Isporučitelja ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa bilo kojom odredbom Ugovora.

Ugovorne strane će razmjenjivati sve obavijesti vezane za izvršavanje Ugovora putem sredstava komunikacije i ovlaštenih predstavnika, a kako je određeno Ugovorom.

Isporučitelj će Uvjete korištenja kao i sve naknadne promjene i izmjene učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici www.login.hr.

Isporučitelj zadržava pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku. Sve promjene i/ili dopune ovih Uvjeta korištenja, kao i konsolidiranu/pročišćenu verziju, učinit će se dostupnima na internetskoj stranici www.login.hr .

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.01.2023. godine.